Conflictes COVID-19

Davant de la previsible multiplicació de conflictes derivats de relacions contractuals per la situació provocada pel COVID-19, el Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB), òrgan de l’Associació Catalana per a l’Arbitratge (ACA-TAB), de la qual és membre l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya,  ha posat en marxa un procediment àgil i completament garantista perquè pugui adreçar-s’hi qui necessiti una solució ràpida i definitiva, fins i tot sense disposar d’un conveni arbitral previ.

Quan no hi hagi conveni previ entre les parts, el TAB les convocarà de forma telemàtica per propiciar un conveni que permeti iniciar el procediment arbitral, que es tramitarà també de forma telemàtica i amb una durada prevista d’uns 60 dies des de la presentació de la sol·licitud inicial.

La resolució, a càrrec d’un especialista en la matèria controvertida, tindrà el mateix caràcter vinculant i obligatori per a les parts que una sentència judicial, d’acord amb l’eficàcia de cosa jutjada que li atribueix la vigent Llei d’Arbitratge.

Per a iniciar el procediment cal completar el formulari de sol·licitud disponible al web del TAB i enviar-lo a secretaria@tab.es, juntament amb la documentació requerida.

Més informació al web del TABi al telèfon 933 198 117

Secretaria de Suport a l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya

C/Mallorca, 283, 08037 Barcelona. Telèfon 93 496 18 80

intercat@icab.cat